Allmänna villkor för Exhale Health

Översikt

Exhale Health är en internetbaserad tjänst som tillhandahåller personlig åtkomst till en digital plattform där du ges tillgång till innehåll och guider för avslappning, meditation, mindfulness samt samtalsstöd. 


Vi erbjuder ingen form av behandling inom hälsa- sjukvård och är ingen vårdgivare eller tillverkare/tillhandahållare av medicintekniska produkter. Om du är i behov av vård ansvarar du Du för att uppsöka vård. 


Tjänsten tillhandahålls genom enskilda köp eller via abonnemang, med eller utan bindningstid (”Tjänsten” eller ” Exhale Health”). Tjänsten erbjuds i form av olika abonnemang eller programpaket (”Programpaket”). För information om, vid var tid, tillgängliga Programpaket, se webbplats exhalehealth.se (härefter gemensamt ”Webbplatsen”). Tjänsten finns tillgänglig på plattformar via Exhale Healths applikation (”App”).


Information om oss

Exhale Health tillhandahålls av det svenska bolaget Exhale Health AB org.nr 559322-1525, med adress Stora Tvärgatan 25, 223 53 Lund (Exhale Health AB och Exhale Health benämns gemensamt, ”Vi”, ”Vår” eller ”Oss”). 


För det fall att Du lämnat klagomål till oss angående det innehåll som tillhandahålls via Tjänsten och är fortsatt missnöjd med det svar Du erhållit kan Du skicka klagomålet vidare till Allmänna reklamationsnämnden via https://www.arn.se/.


Eventuella frågor som rör tekniska problem, fakturering, installation eller marknadsföring ska göras direkt till Oss på de kontaktuppgifter som finns i dessa allmänna villkor.


Allmänna villkor

Dessa allmänna villkor (tillsammans med de dokument som häri refereras till) gäller och är rättsligt bindande för alla användare av Tjänsten. Du måste läsa och godkänna dessa allmänna villkor innan Du använder Tjänsten. Genom att använda Tjänsten anger Du att Du accepterar och samtycker till dessa allmänna villkor och att Du åtar Dig att efterleva dem. Dessa allmänna villkor gäller så länge Du har en kundrelation med Oss. Om Du vid någon tidpunkt inte accepterar eller på annat sätt är oförmögen att efterleva de allmänna villkoren äger Du inte rätt att använda Tjänsten.


Åtkomst till och användning av tjänsten

För att använda Tjänsten behöver Du bli kund hos Oss genom att skapa ett användarkonto. Detta gör Du genom att registrera Dig i Appen och godkänna dessa allmänna villkor och tillhörande dokument (läs mer om detta under rubriken ”Användarnamn och lösenord” nedan).


Du kan när som helst välja att avsluta Din kundrelation med Oss genom att radera Ditt användarkonto. Du raderar Ditt användarkonto genom att kontakta Vår kundtjänst (kontaktuppgifter finns under ”Kontaktuppgifter” nedan). För att kunna ta bort Ditt användarkonto för Tjänsten måste Du först ha avslutat Ditt abonnemang hos Oss (läs mer under ”Din uppsägning” nedan).


Du har skapat ett användarkonto i Appen kan Du få åtkomst till Tjänsten genom att:


a. teckna ett abonnemang som löper månadsvis tillsvidare genom att välja ett Programpaket och betala månatligt i förskott, (”Abonnemangsavgift”) till dess att Du väljer att säga upp abonnemanget. Varje månadsperiod som Du abonnerar på Tjänsten genom att betala Abonnemangsavgiften benämns ”Abonnemangsperioden”;


b. göra en enskild betalning för att få tillgång till visst bestämt innehåll (”Engångsbetalning”), eller


c. om möjligt, teckna ett abonnemang med bindningstid genom att välja ett Programpaket för en förutbestämd tidsperiod som anges vid avtalstillfället (exempelvis 12 månader) (”Abonnemang med Bindningstid”) och för hela den förutbestämda tidsperioden abonnera på Tjänsten och betala abonnemangsavgiften månadsvis i förskott, alternativt i enlighet med tillämpligt avtal. Den förutbestämda tidsperioden som anges vid avtalstillfället är den kortaste tid som Du måste abonnera på Tjänsten (”Bindningstid”) om Du har ett Abonnemang med Bindningstid. Efter bindningstidens utgång övergår Ditt abonnemang automatiskt till ett abonnemang med Abonnemangsavgift som löper månadsvis tillsvidare, enligt punkt a. ovan, till dess att Du väljer att säga upp abonnemanget.


För att registrera ett användarkonto och få åtkomst till Tjänsten måste Du:


a. ha fyllt 18 år;


b. bekräfta att den information som Du angett vid registreringen är sanningsenlig och korrekt och att Du ska meddela Oss om dessa uppgifter vid någon tidpunkt ändras;


c. använda Tjänsten enbart för personligt och privat bruk, och således inte för något kommersiellt eller offentligt ändamål;


d. se till att Du har tillgång till en lämplig internetförbindelse


e. tillse att Tjänsten inte används för något olagligt eller olämpligt ändamål och tillse att någon annan inte gör det med Ditt användarkonto;


f. tillse att Våra produkter, Tjänster eller annat som tillhör Oss inte på något sätt säljs vidare till någon tredje part i strid med dessa allmänna villkor; och


g. registrera Dina betalningsuppgifter.


Samtalsstöd 

Tillgången till samtalsstöd är avhängigt rådgivarens dagliga schema. Exhale Health kan inte garantera att en rådgivare kommer att vara tillgänglig på den tid som har bokats av användaren. Samtliga samtal med rådgivaren ska hållas i Appen. Alla rådgivare är bundna av tystnadsplikt avseende den information som du delar med dem. Du ansvarar för att tillse att den information Du lämnar till rådgivarna inte är olaglig eller på annat sätt är felplacerad, rör en tredje parts integritet eller är oetisk eller olämplig.


Behandling av personuppgifter

När Du registrerar ett användarkonto för användning av Tjänsten, samt när Du använder Tjänsten, kommer Vi att samla in viss information om Dig. Du kan läsa mer om vilken information vi samlar in och hur vi behandlar den insamlade informationen på www.exhalehealth.se/GDPR. 


Utrustning, system och anslutning

Din möjlighet att använda Tjänsten är beroende av att Du har nödvändig utrustning, system och anslutning. Innan Du gör en Engångsbetalning eller abonnerar på Tjänsten måste Du se till att Du har nödvändig utrustning, system och anslutning för att kunna använda på Tjänsten på avsett sätt. Detta garanterar dock inte att Du alltid kommer att kunna använda Tjänsten utan eventuella avbrott, sändningsfel och liknande. 


Användarnamn och lösenord

När Du registrerar Dig och skapar ett användarkonto i Appen måste Du ange ett användarnamn och skapa ett lösenord för att kunna logga in och använda Tjänsten.

Användarnamn och lösenord utgör konfidentiell information, vilken inte får delas med någon tredje part. Vi äger rätt att när som helst, men med skälig varsel, begära att Du ändrar Ditt lösenord. Du är medveten om och accepterar att sådan begäran om ändring av lösenord kan förorsaka tillfälligt avbrott i Din tillgång till Tjänsten.


Om Du misstänker att någon annan använder Ditt användarnamn och/eller Ditt lösenord måste Du omedelbart meddela Oss om den obehöriga användningen och ändra Ditt lösenord. Om Vi har anledning att anta att användarnamnet och/eller lösenordet har avslöjats för, eller på annat sätt missbrukats av, en obehörig person, har Vi rätt att omedelbart stänga av Tjänsten och/eller göra Tjänsten otillgänglig för Dig, eller att på något annat sätt förhindra fortsatt otillåtet förfarande.


Minderåriga

Tjänsten kan innehålla material som är olämpligt för minderåriga.


Tjänsten är inte avsedd för användning av barn, utan förälders eller vårdnadshavares sällskap, uppsikt, kontroll och godkännande. 


Betalning och dröjsmål

En förutsättning för att få använda Tjänsten är att Du registrerar Dina betalningsuppgifter i Tjänsten.


Information om vilka betalningsmetoder som kan användas för betalning för Tjänsten hittar Du på Webbplatsen.


I samband med registrering av Dina betalningsuppgifter för användning av Tjänsten, registrerar och lagrar en tredje man, godkänd i enlighet med internationella säkerhetsstandarder (PCI DSS Payment Card Industry Data Security Standard), på uppdrag av Exhale Health den betalningsinformation som är nödvändig för användning av Tjänsten.


Engångsbetalningar betalas vid tidpunkten för köpet och Abonnemangsavgifter betalas månadsvis i förskott och dras från det kreditkort eller betalkort som Du angivit i samband med registrering av användarkontot, eller genom annan överenskommen betalningsmetod, exempelvis via Apple eller annan betaltjänst. Observera att Du, om Du väljer betalning genom annan betaltjänst, kan behöva acceptera de allmänna villkoren för sådan betaltjänst. Om Du genomför Engångsbetalningar eller om Du har tecknat abonnemang för en iOS enhet via iTunes (där så är möjligt) kommer Engångsavgiften och/eller Abonnemangsavgiften att dras från det kreditkort eller betalkort som Du har anslutit till iTunes.


Avgifter för att förnya abonnemanget månadsvis förfaller till betalning i slutet av varje Abonnemangsperiod. Om Du har ett Abonnemang med Bindningstid, där Abonnemangsavgiften betalas månadsvis, förfaller Abonnemangsavgiften till betalning i enlighet med vad som anges i villkoren för vald betaltjänst.

Du åtar Dig att tillse att tillräckliga medel finns tillgängliga på kredit- eller betalkortet eller andra betalningsmedel för att betala Abonnemangsavgiften och/eller Engångsbetalningen (”Avgifterna”) när en Avgift förfaller till betalning. I samband med försenad betalning äger Vi rätt att debitera dröjsmålsränta på förfallna belopp enligt räntelagen (1975:635), lagstadgad påminnelseavgift och i förekommande fall lagstadgad inkassoavgift. Om Du inte har tillräckliga medel för betalning på betalningsdagen, eller om betalning av andra orsaker inte kan genomföras, äger Vi rätt att fortsätta debitera Dig för Avgifterna samt göra nya försök att genomföra betalningen till dess betalning sker. I avvaktan på full betalning har vi rätt att omedelbart avbryta eller begränsa (”frysa”) Din tillgång till Tjänsten till dess att betalning sker. Vi har även alltid rätt att säga upp abonnemanget och/eller tillgången till Tjänsten i dess helhet, med omedelbar verkan, om Du är i dröjsmål med betalningen i mer än tio (10) kalenderdagar. För det fall Du har ett Abonnemang med Bindningstid är Du skyldig att omedelbart betala relevanta avgifter för resterande del av bindningstiden även om Vi säger upp abonnemanget enligt detta avsnitt. För det fall att tillräckliga medel inte finns tillgängliga för att täcka Avgifterna och Du är i dröjsmål med betalningen i mer än tio (10) kalenderdagar, äger Vi rätt att driva in skulden på annat sätt.


Om Du har köpt tillgång till Exhale Health via en tredje part och inte faktureras direkt av oss, gäller tredje parts betalningsvillkor.


Avgifter och paketändringar

Avgifter utgår i enlighet med Vår, vid var tid gällande, prislista. Samtliga priser finns tillgängliga på Webbplatsen och kan ändras av Oss från tid till annan, vilket kommer att meddelas Dig i enlighet med avsnittet ”Avgiftsändringar” nedan. Med undantag för Dina rättigheter under ”Ångerrätten” betalas inga inbetalda Avgifter tillbaka, och Vi gör inga återbetalningar eller krediter för oanvänd eller delvis användning av Tjänsten.


Under förutsättning att Du har ett abonnemang som löper tillsvidare (inget Abonnemang med Bindningstid) har Du rätt att ändra Ditt Programpaket under Abonnemangsperioden. För att ändra Ditt Programpaket går Du in på ”Mina Sidor” på Webbplatsen. För det fall att Du väljer att uppgradera Ditt abonnemang kan det resultera i en högre Abonnemangsavgift i jämförelse med den Abonnemangsavgift som betalats innan uppgraderingen. Den nya Abonnemangsavgiften kommer att debiteras Ditt kreditkort eller betalkort eller via annan vald betalningsmetod den dag Du väljer att uppgradera Ditt abonnemang och den Abonnemangsavgift som tidigare betalats kommer att justeras i proportion till den kvarvarande Abonnemangsperioden. Den nya Abonnemangsavgiften kommer att träda i kraft från och med nästa förfallodag. Om Du väljer att nedgradera Ditt abonnemang till ett paket med lägre paketpris, kommer både prisändringen och paketändringen att träda i kraft i samband med nästa förfallodag.


Om Du som tecknat abonnemang för Apple TV eller en iOS enhet via iTunes vill ändra Ditt Programpaket gör Du det i iTunes. Om Du har några frågor eller vill ha hjälp med ändringen av Programpaket, kontakta Vår kundtjänst (kontaktuppgifter finns under avsnittet ”Kontaktuppgifter” nedan).


Avgiftsändringar

Vi har rätt att ändra avgifterna för Tjänsten (”Avgiftsändring”).


Vi måste meddela Dig via e-post och/eller via Ditt användarkonto i Tjänsten, om Avgiftsändringar avseende Abonnemang utan bindningstid senast trettio (30) kalenderdagar innan Avgiftsändringen träder i kraft. För Abonnemang med Bindningstid gäller det avtalade priset under hela bindningstiden utan Avgiftsändring.

Oaktat det föregående, får Avgiftsändringar ske med kortare varsel, respektive under bindningstiden, om Våra distributionskostnader och andra kostnader för att tillgängliggöra Tjänsten ökar på grund av ändrade skatter eller allmänna avgifter, valutaförändringar, ändringar i avgifter på grund av tredje part, myndighetsbeslut, eller förändringar i lag eller annan författning samt om Avgiftsändringen avser belopp som högst motsvarar kostnadsökningen.


Om Du inte accepterar Avgiftsändringen har Du rätt att frånträda Ditt abonnemang med verkan från den dag Avgiftsändringen träder i kraft, förutsatt att meddelande härom kommit Oss tillhanda senast tre (3) kalenderdagar före Avgiftsändringens ikraftträdande.


En Avgiftsändring inkluderar även införandet av nya avgifter.


Proverbjudande

Vi kan i vissa fall erbjuda nya kunder att under en specifik tidsperiod ta del av vissa av Våra Programpaket, utan- eller till reducerad kostnad (”Erbjudandet”). För att ta del av Erbjudandet får inte Du l ha utnyttjat Erbjudandet eller något liknande marknadsföringserbjudande från Oss tidigare.


Erbjudandet kan Du utnyttja från och med att Du accepterat Erbjudandet, upprättat ett användarkonto och bekräftat betalningssätt. 


När provperioden för Erbjudandet löpt ut kommer Erbjudandet att automatiskt omvandlas till ett abonnemang utan bindningstid, för vilket Du kommer att debiteras i enlighet med, vid var tid gällande, prislistor (tillgängliga på Webbplatsen) för Ditt valda Programpaket, förutsatt att Du inte aktivt väljer att ångra Erbjudandet i enlighet med avsnittet ”Ångerrätt” nedan, eller senast under provperiodens sista dag, säger upp Erbjudandet. För det fall att Du ångrar eller säger upp Erbjudandet avslutas det omedelbart. Vi har rätt att ändra avgifterna under Erbjudandet i enlighet med avsnittet ”Avgiftsändringar” ovan.


Erbjudandet kan sägas upp eller ångras via ”Mitt konto”, under avsnittet avseende uppsägning. Efter utnyttjande av Din ångerrätt eller uppsägning av Erbjudandet kan Du inte längre ta del av eller återuppta Erbjudandet.


Ändringar av tjänsten

Vi har rätt att när som helst vidta ändringar i Tjänsten. Om ändringarna är väsentliga får du information om det genom e-post och/eller via ”Mitt konto”, senast trettio (30) kalenderdagar innan ändringen träder ikraft. Sådan ändring träder i kraft vid den tidpunkt som anges i meddelandet, dock tidigast trettio (30) kalenderdagar från meddelandets avsändande. Oaktat ovanstående får ändring ske med kortare varsel än trettio (30) kalenderdagar om ändringen föranletts av potentiellt lagbrott, myndighetsbeslut, ändring i lag, eller på grund av Force Majeure (i enlighet med nedan). Om ändringen innebär en väsentlig förändring av Tjänsten, har Du rätt att säga upp Ditt abonnemang med verkan från den dag ändringen träder i kraft, förutsatt att meddelande härom kommit Oss tillhanda före det datum då ändringen träder i kraft.


Eftersom det är Vår policy att kontinuerligt förbättra Tjänsten betraktas inte löpande ändringar i och uppdateringar av innehållet i Tjänsten (såsom frånfallande eller tillkommande av specifika TV-serier, filmer eller sporthändelser) och förändringar av Webbplatsens utseende som ändringar under detta avsnitt.


Avtalstid och automatisk abonnemangsförnyelse

När Du abonnerar på ett Programpaket kommer Ditt abonnemang automatiskt att förnyas månadsvis efter slutet på av Abonnemangsperioden eller efter tillämplig bindningstid och Vi kommer att fortsätta att debitera Abonnemangsavgiften till dess att Du säger upp abonnemanget.


Din uppsägning

Tjänsten och således Ditt abonnemang kan sägas upp via “Mitt konto” på Webbplatsen, under avsnittet avseende uppsägning. Din uppsägning träder i kraft:


1. i slutet av den Abonnemangsperiod under vilken Du meddelar Oss att Du önskar säga upp abonnemanget (om Du har ett Abonnemang med Bindningstid träder uppsägningen i kraft först vid bindningstidens utgång); eller


2. i slutet av den uppsägningstid som beskrivs i avsnitten ”Ändring av Tjänsten”, ”Prisändringar” eller ”Variationer” i dessa allmänna villkor, förutsatt att Du meddelar Oss om önskad uppsägning i enlighet med de avsnitten.


Om Du som ny kund fått tillgång till Våra Programpaket under en provperiod och vill ångra Dig eller säga upp Erbjudandet under denna provperiod, gäller vad som anges ovan under avsnittet ”Proverbjudanden”.


Observera att kundrelationen mellan Dig och Oss kvarstår och att dessa allmänna villkor gäller så länge Du har kvar Ditt användarkonto hos Oss. Läs mer om hur Du tar bort Ditt användarkonto och avslutar kundrelationen under ”Åtkomst till och användning av tjänsten” ovan.


Om Du vill avsluta Ditt abonnemang i förtid (exempelvis för att avsluta Din kundrelation med Oss) är Du ändå skyldig att betala för återstoden av Abonnemangsperioden eller tillämplig bindningstid.


Vi återbetalar inte några Avgifter eller andra avgifter som Du redan betalat till Oss.


Om Du har köpt tillgång till Tjänsten via en tredje part, inklusive t.ex. iTunes, kan Ditt abonnemang sägas upp via denna tredje part i enlighet med dess villkor.


Vår uppsägning

Vi förbehåller Oss rätten att när som helst säga upp eller tillsvidare upphäva Din åtkomst till Tjänsten. För det fall att Vi säger upp avtalet med Dig, under dessa allmänna villkor, kommer Vi att erbjuda Dig något av följande:


1. fortsatt tillgång till Tjänsten för återstoden av den innevarande Abonnemangsperioden eller bindningstiden eller återbetalning av den senast erlagda Abonnemangsavgiften med belopp motsvarande begränsningen eller upphävningen, utan förnyelse av Ditt abonnemang; och/eller


2. tillgång till enskild(a) Tjänst(er) som Du redan köpt via en Engångsbetalning för återstoden av Tjänstens giltighetstid.


Vi har rätt att säga upp Tjänsten med omedelbar verkan och kräva betalning för utestående Abonnemangsavgift(er), vilka omedelbart förfaller till betalning, i samband med följande;


1. om Vi upptäcker obehörig eller misstänkt obehörig användning av Tjänsten;


2. om användaren av Tjänsten underlåter att efterleva dessa allmänna villkor; och/eller


3. i samband med dröjsmål med betalning,


vilket innebär att Du, som har ett Abonnemang med Bindningstid, kan bli skyldig att omedelbart betala Abonnemangsavgiften avseende hela den resterande delen av bindningstiden.


Ångerrätt

Om Du har ingått ett avtal med Oss avseende användning av Tjänsten har Du, i enlighet med lagen (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler, rätt att ångra Ditt köp inom fjorton (14) kalenderdagar efter köptillfället (”Ångerfrist”) och erhålla full återbetalning. Ångerfristen träder i kraft när Du erhållit en bekräftelse för Ditt tecknade abonnemang eller Din Engångsbetalning. Du har inte rätt att ångra Dig och få pengarna tillbaka om Du börjar använda Tjänsten genom att titta på innehåll däri inom fjorton (14) kalenderdagar från att Du fått en bekräftelse på Ditt tecknade abonnemang eller Din Engångsbetalning. Genom att Du börjar använda Tjänsten genom att titta på innehåll som Du har tillgång till via Ditt abonnemang eller Engångsbetalning samtycker Du till att leverans påbörjas innan ångerrätten löpt ut, samt att ångerrätten därmed bortfaller.


Du kan ångra Ditt köp genom att muntligen eller skriftligen meddela Oss därom genom att kontakta Oss via avsnittet ”Kontaktuppgifter” nedan. Observera att Du måste utnyttja Din ångerrätt innan Ångerfristen löper ut. Ångerrätten kan också utövas genom att fylla i och till Oss återsända det standardformulär som tillhandahålls av Konsumentverket och som du kan ladda ned här. På Konsumentverkets hemsida (www.konsumentverket.se) hittar Du även mer information om ångerrätt och om lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler. Du kan också få information och rådgivning hos Din kommunala konsumentvägledare.


Reklamation

Upptäcker Du något fel med Tjänsten som inte beror på Ditt, eller någon annan användare av Tjänstens, agerande, har Du rätt att få felet åtgärdat. För att inte förlora Din reklamationsrätt måste Du kontakta Vår kundtjänst via telefon, e-post eller post inom skälig tid efter det att Du märkt eller borde ha märkt felet och berätta varför Du anser att Tjänsten är felaktig. Meddelande som lämnas inom två (2) månader efter att Du upptäckt eller borde upptäckt felet ska alltid anses ha lämnats i rätt tid. Efter att Du har framfört meddelande om Din reklamation handläggs Ditt ärende inom tjugofyra (24) timmar. Vid godkänd reklamation står Vi för eventuella kostnader för avhjälpande av felet. Din rätt till reklamation preskriberas tre (3) år efter att Du upptäckt eller borde upptäckt felet, vilket innebär att Du således inte längre har möjlighet att efter denna tid göra en reklamation, om inte annat följer av en garanti eller liknande.


Du kan hitta ytterligare information om Dina rättigheter som konsument på Konsumentverkets hemsida: http://www.konsumentverket.se.


Vi förbehåller Oss rätten att debitera Dig för eventuella kostnader för avhjälpande av fel som beror på Ditt, eller någon annan användare av Tjänstens, agerande.


Immateriella rättigheter

Allt innehåll som utgör del av och är relaterat till Tjänsten är skyddat av svensk och internationell upphovsrättslag. All upphovsrätt och andra immateriella rättigheter i material eller innehåll som utgör en del av eller är relaterad till Tjänsten innehas, eller har licensierats, av Oss. Vi ger Dig en icke-exklusiv, ej överlåtbar och begränsad licens att använda sådana rättigheter endast för Ditt personliga och privata bruk (och inte för något kommersiellt ändamål) förutsatt att Du inte:


1. kopierar, publicerar, reproducerar, hyr ut, offentliggör, utsänder, distribuerar, skickar eller gör innehållet i Tjänsten tillgängligt för allmänheten eller auktoriserar någon annan person att göra detta;


2. laddar ned, vidarebefordrar eller delar med Dig något av innehållet i, eller på annat sätt relaterat till, Tjänsten, har åtkomst till innehållet från någon enhet som inte är registrerad av Dig eller tar ut någon avgift för att titta på Tjänsten;


3. kringgår, modifierar, avlägsnar, härleder strukturen av eller rekonstruerar, skapar härledda produkter, tar isär, ändrar Tjänsten eller på annat sätt manipulerar någon säkerhetsfunktion eller kryptering eller annan teknologi eller programvara som utgör en del av Tjänsten.


Inga rättigheter, såsom äganderätt eller annan rätt som är relaterad till Tjänsten eller något av dess innehåll, överlåts eller överförs på något annat sätt till Dig.


Brott mot dessa bestämmelser, olovligt förfogande och agerande i strid med detta avsnitt ”Immateriella rättigheter” kommer alltid att anses som ett väsentligt brott mot dessa allmänna villkor, vilket ger Oss rätt att omedelbart stänga Tjänsten för Dig och/eller göra Tjänsten otillgänglig för Dig, eller på annat sätt förhindra fortsatt otillåtet förfarande.


Säkerhet

Du får inte kringgå eller försöka kringgå Vårt säkerhetssystem eller försöka testa eller på annat sätt påverka Tjänstens säkerhet.


Du får inte använda Tjänsten på ett sätt som kan skada, sätta ur funktion, överbelasta eller försämra eller inkräkta på andra användares användning av Tjänsten, vilket inkluderar att sända eller skicka material som innehåller programvaruvirus eller andra datakoder, filer eller program som har skapats för att skada, avbryta, förstöra eller begränsa funktionsdugligheten för någon datorprogramvara eller hårdvara eller utrustning som är direkt eller indirekt kopplad till Tjänsten.


Du får inte försöka skaffa otillåten tillgång till något datasystem, nätverk, innehåll eller information som utgör Webbplatsen, Tjänsten eller det system Tjänsten är baserad på. Du får inte heller försöka erhålla tillgång till material eller information som inte avsiktligen gjorts tillgänglig eller är möjlig att tillgå via Tjänsten.

Brott mot det nu sagda ska alltid anses som ett allvarligt brott mot dessa allmänna villkor, vilket ger Oss rätt att omedelbart stänga Tjänsten för användaren och/eller göra Tjänsten otillgänglig för Dig, eller på annat sätt förhindra fortsatt otillåtet förfarande.Vår skadeståndsskyldighet

Tjänsten erbjuds i befintligt skick och ”i mån av tillgänglighet” och Vi ger inga garantier eller utfästelser beträffande korrektheten eller fullständigheten i innehåll, information, Tjänsten eller annat material som tillhandahålls på eller genom Tjänsten. I största möjliga utsträckning ger Vi ingen garanti eller utfästelse, uttrycklig eller implicit, beträffande Tjänstens funktion, tillgänglighet, kvalitet, användbarhet eller säkerhet.


Vi, Våra närstående bolag och samarbetspartners är under inga omständigheter skadeståndsskyldiga för någon direkt, indirekt, tillfällig eller särskild skada eller följdskada som uppkommer på grund av användning eller oförmåga att använda Tjänsten eller någon tredjepartstjänst till vilken tillgång ges via Webbplatsen eller Tjänsten.

Ingenting i dessa allmänna villkor begränsar Vår skadeståndsskyldighet enligt lag.


Ersättningsskyldighet

Du samtycker till att ersätta och hålla Oss, Våra närstående bolag och samarbetspartners skadeslösa från skada, förlust, skadestånd, krav, kostnader och utgifter, inklusive rättsliga kostnader, som orsakas av eller uppstår i samband med Ditt agerande mot, eller Din överträdelse av, dessa allmänna villkor, tillämplig lag, regleringar eller tredje parts rättigheter.


Sociala medier

Du kan via Tjänsten välja att dela innehåll från Tjänsten via sociala nätverkstjänster, inklusive men inte begränsat till Facebook, Instagram och Twitter (”Sociala Medier”), vilket kan medföra att viss information om Ditt användarkonto, exempelvis användarnamn, kan bli synligt för andra användare på Sociala Medier. Vi ansvarar inte för innehållet i de delningar som sker via Sociala Medier. Om Du använder Sociala Medier i samband med Tjänsten samtycker Du till att inte:


a. förolämpa, trakassera, mobba, stöta, imitera eller sända skräppost till andra användare;


b. publicera eller skapa något stötande, trakasserande, förtalande, pornografiskt eller obscent;


c. använda Användarprofilen/Sociala Medier för något olagligt, omoraliskt eller skadligt ändamål; eller


d. inkräkta på tredje parts rättigheter.


Länkar från vår webbplats

Vid användning av Webbplatsen kan den inkludera länkar till andra webbplatser som tillhandahålls av tredje part. Vi har ingen kontroll över innehållet på dessa webbplatser och Vi tar inte på Oss något ansvar för förlust eller skada som kan uppstå på grund av att Du använder länkarna.


Behörig domstol och tillämplig lagstiftning

Dessa allmänna villkor och eventuell tvist eller krav som uppkommer med anledning av därav (inklusive icke-kontraktsmässiga tvister eller krav) ska lyda under och tolkas i enlighet med svensk lag.


Om tvist uppstår mellan Dig och Oss ska parterna i första hand försöka lösa tvisten genom överenskommelse. Om parterna inte kan träffa någon överenskommelse kan tvisten prövas av Allmänna Reklamationsnämnden under förutsättning att nämnden är behörig och tvisten lämpar sig för sådan prövning. Nämndens adress är Allmänna Reklamationsnämnden, Box 174, 101 23 Stockholm och hemsida www.arn.se. Parterna genom att har dock alltid rätt att väcka talan vid allmän domstol.


Variationer

Vi förbehåller Oss rätten att när som helst ändra dessa allmänna villkor. Gällande allmänna villkor finns tillgängliga på Webbplatsen. Vi rekommenderar att Du håller Dig själv uppdaterad genom att regelbundet besöka Webbplatsen.


Vid varje väsentlig ändring av och/eller tillägg till dessa allmänna villkor kommer Du att få meddelande om den väsentliga ändringen och/eller tillägget via e-post eller via Ditt användarkonto i Tjänsten senast trettio (30) kalenderdagar före ändringen och/eller tillägget träder i kraft, vilket tillåter Dig att säga upp Tjänsten före det datum då sådan modifikation/sådant tillägg träder i kraft, i enlighet med dessa allmänna villkor.


Överlåtelse

Dessa allmänna villkor gäller endast enskilda användare, och Du får inte överlåta Dina rättigheter eller skyldigheter enligt dessa allmänna villkor eller någon del därav till en tredje part. Vi har rätt att, utan samtycke, överlåta rättigheter och skyldigheter enligt dessa allmänna villkor eller en del därav till en tredje part.


Fullständigt avtal

Dessa allmänna villkor, tillsammans med Vår Personuppgiftspolicy och Cookiepolicy, utgör hela överenskommelsen mellan Dig och Oss och ersätter varje tidigare skriftlig eller muntlig överenskommelse beträffande innehållet i dessa överenskommelser.


Force majeure

Vi har inget skadeståndsansvar gentemot Dig för det fall att Vår sändningsaktivitet, distribution av Tjänsten och/eller Vår prestation under dessa allmänna villkor på annat sätt begränsas, förhindras eller fördröjs eller tillgängligheten och/eller funktionaliteten av Tjänsten eller Webbplatsen begränsas, förhindras eller fördröjs på grund av lag, myndighetsbeslut och/eller andra orsaker bortom Vår kontroll.


Bestämmelses ogiltighet

Skulle någon bestämmelse i detta avtal anses vara ogiltig eller omöjlig att verkställa, ska denna bestämmelse inte på något sätt påverka, ogiltiggöra eller göra det omöjligt att verkställa övriga bestämmelser i dessa allmänna villkor, och tillämpningen av denna bestämmelse ska verkställas i den utsträckning som tillåts enligt lag.


Kontaktuppgifter

Om Du undrar över något, vill ställa frågor beträffande Webbplatsens användning eller Tjänsten, eller om Du annars behöver komma i kontakt med Oss, vänligen kontakta support@exhalehealth.se


December 2021